ព្រះពុទ្ធ៖ បុគ្គលិកល្អមានលក្ខណៈ៥

0
64

ស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន គឺតែងតែមានបុគ្គលិកល្អ និងបុគ្គលិកមិនល្អ។ តើបុគ្គលល្អ មានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះ? ព្រះពុទ្ធសាសនា បានពន្យល់ថា បុគ្គលិកល្អ មានលក្ខណៈសម្បត្តិ៥យ៉ាង៖

១) ធ្វើការងារមុនមេ

២) ចេញក្រោយមេ

៣) ស្មោះត្រង់

៤) មិនខ្ជិលច្រអូស

៥) និយាយល្អពីមេ និងស្ថាប័ន

ប្រភព៖ កម្រងពាក្យអប់រំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា រៀបរៀងដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព  

LEAVE A REPLY