ព្រះពុទ្ធ៖ ភរិយាមាន៧ប្រភេទ

0
62

ព្រះពុទ្ធ បានបែងចែកភរិយាជា៧ប្រភេទដូចខាងក្រោម៖    

១) វធកភរិយា មានន័យថា ភរិយាដូចជាពេជ្ឈឃាដចង់សម្លាប់ប្តី

២)ចោរីភរិយា មានន័យថា ភរិយាដូចចោរលួចលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្តីទុកឲ្យសហាយស្មន់។

៣) អយ្យាភរិយា មានន័យថា ភរិយាដូចជាចៅហ្វាយត្រួតត្រាប្តី

៤) មាតាភរិយា មានន័យថា ភរិយាស្រឡាញ់ស្វាមី ដូចម្តាយថែរក្សាកូន

៥) ភគិនីភរិយា មានន័យថា ភរិយាស្រឡាញ់ស្វាមី ដូចបងថែរក្សាប្អូន

៦) សខាភរិយា មានន័យថា ភរិយាស្រឡាញ់ស្វាមីដូចមិត្តរាប់អានមិត្តភក្តិ

៧) ទាសីភរិយា មានន័យថា ភរិយាបន្ទាបខ្លួនបម្រើស្វាមីដូចទាសី។

ប្រភព៖«មង្គលជីវិត មាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកសុភមង្គល» ដោយរៀបរៀងដោយ ភិក្ខុ គូ សុភាព   

LEAVE A REPLY