ព្រះពុទ្ធ៖ មនុស្សឆ្លាត មានលក្ខណៈសម្បត្តិ៧យ៉ាង

0
108

មនុស្សម្នាក់ៗ តែងតែប្រាថ្នា ដើម្បីក្លាយជាមនុស្សឆ្លាត។ តើមនុស្សឆ្លាត ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះ? តាមទ្រឹស្តីព្រះពុទ្ធសាសនា មនុស្សឆ្លាតមានលក្ខណៈ៧យ៉ាង៖

១) ជាមនុស្សដែលពិចារណារកហេតុផល

២) ស្ទង់ពីលទ្ធផល

៣) ស្គាល់ខ្លួនឯង

៤) ស្គាល់កាលៈទេសៈ

៥) ស្គាល់បុគ្គលដែលខ្លួនទំនាក់ទំនង

៦) ប្រមាណក្នុងកិច្ចការគួរធ្វើ

៧) ស្គាល់មនុស្ស វប្បធម៌ ប្រពៃណី និងទំនៀមទម្លាប់

ប្រភព៖ កម្រងពាក្យអប់រំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា រៀបរៀងដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព    

LEAVE A REPLY